Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Contents Summary
 

Supported Document Formats

Following are the supported document formats:

Format family

File format

Words

doc, docm, docx, dot, dotm, dotx, rtf, odt, ott, txt, xps

PDF

pdf

EBookepub

Cells

xls, xlsx, xlsb, xlsm, xltm, xltx, xlt, ods, csv

Slides

ppt, pptx, pps, ppsx, odp, otp

Diagram

vsdx, vsdm, vssx, vssm, vtx, vstm, vdx, vstx, vsx

OneNoteone
Labels
  • No labels